Şırnak Valiliği
Şırnak Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Şırnak Valiliği
Şırnak Valiliği
Görev ve Yetkiler

Bakanlık Makamı’nın 28/02/2013 tarihli ve 4020 sayılı Olur’u ile kabul edilmiş ve dört ayrı tipte taşra teşkilatı kurulmuştur. İzmir ili A Tipi İl teşkilatında yer almaktadır. Buna göre;

ÇED Hizmetlerinden Sorumlu Şube Müdürlüğünün Görevleri

1) Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuruları değerlendirmek, Yönetmeliğe tabi başvuruların e-ÇED sistemi üzerinden yapılmasını sağlayarak sistemin etkin kullanımı için gerekli tedbirleri almak (yeni başvuru, mevcut durumlarda yapılan değişiklikler, kapsam dışı kararları vb.)

2) ÇED Yönetmeliğinin Ek-1 listesinde yer alan (çevresel etki değerlendirmesine tabi olan) projelerle ilgili olarak süreç içinde halkın bilgilendirilmesi için gerekli koordinasyonu sağlamak, İl Müdürlüğü görüşünü Bakanlığa iletmek,

3) Yönetmelik hükümlerince düzenlenen halkın katılımı toplantısının yerini, Bakanlıkça belirlenmiş olan tarihte gerçekleşecek şekilde proje sahibi ile birlikte belirlemek, toplantı yeri ve saati hakkında Bakanlığa ve komisyon üyelerine bilgi vermek, halkın katılımı toplantısı ile ilgili zamanlama ve iletişim bilgilerini halka duyurmak,

4) Halkın katılımı toplantısını İl Müdürünün veya görevlendireceği bir yetkilinin başkanlığında yapmak, halkın proje hakkında bilgilendirilmesini, görüş, soru ve önerilerinin alınmasını sağlamak, görüşlerin ve halkın katılımı toplantısına ait tüm evrakları e-ÇED sistemine yüklemek,

5) ÇED sürecinin anons, askıda ilan, internet gibi yöntemlerle halka duyurmak/duyurulmasını sağlamak,

6) Bakanlık tarafından verilen “ÇED Olumlu” veya “ÇED Olumsuz” kararını halka duyurmak/duyurulmasını sağlamak,

7) ÇED Yönetmeliğinin Ek-2 listesinde yer alan (seçme-eleme kriterlerine tabi olan) projelerini inceleyip değerlendirmek, bu projelerle ilgili olarak “ÇED Gereklidir” veya “ÇED Gerekli Değildir” kararı vererek süreci sonuçlandırmak, projenin gerçekleştirilmesinin mevzuat bakımından uygun olmadığının tespiti halinde herhangi bir karar tesis etmeden süreci sonlandırmak,

8) Bakanlıkça belirlenen periyotlara ve formata göre ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak, çevre durum raporlarının il düzeyinde hazırlanmasına esas çalışmalarını yapmak,

9) Çevre bilgi sistemine veri girişi yapmak,

10) Bakanlık tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.