ޞırnak Valiliği
ޞırnak Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
ޞırnak Valiliği
ޞırnak Valiliği
Yapı Denetim Broşörü

 

 

 

 

 

 

T.C.

ŞIRNAK VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

 

YAPI NEDİR?

YAPI DENETİMİ NEDİR?

YAPI SAHİPLERİNİN GÖREV ve SORUMLULUKLARI

DENETİM KURULUŞLARININ GÖREV ve SORUMLULUKLARI

DENETÇİ TEKNİK ELEMANLARIN GÖREV ve SORUMLULUKLARI

PROJE MÜELLİFİNİN GÖREV ve SORUMLULUKLARI

YAPI MÜTEAHHİDİ İLE

ŞANTİYE ŞEFİNİN

GÖREV ve SORUMLULUKLARI

İLGİLİ İDARENİN GÖREV ve SORUMLULUKLARI

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ (YAPI DENETİMİ ÇALIŞMA BİRİMİ)

GÖREV ve YETKİLERİ

YAPI DENETİMİ HESABI

 

YAPI NEDİR?

Karada ve suda, daimî veya

geçici, yeraltı ve yerüstü

inşaatları ile bunların ilave,

değişiklik ve tamirlerini içine

alan sabit ve hareketli

tesisleri, ifade eder.

 

YAPI DENETİMİ NEDİR?

Yapıların, yetkili YAPI

DENETİM KURULUŞLARINCA,

kanun ile belirlenmiş süreler

içinde, imar planına, fen, sanat

ve sağlık kurallarına,

standartlara, yürürlükteki

mevzuata ve mesleki ahlak

kurallarına uygun ve tam

olarak yapılmasını

sağlamaktır.


YAPI SAHİPLERİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

1)Yapı sahibi, bulunduğu ilde yetkili bir Yapı Denetim Firması ile bir Hizmet Sözleşmesi yaptırmak ve bu sözleşmeyi bizzat veya hukuken temsile yetkili vekili aracılığı ile imzalamak zorundadır. 

2)Yapı sahibi, yapı denetimi hizmet bedeli taksitlerini zamanında, yapı ruhsatı düzenleyen ilgili idarenin

açtırdığı özel hesaba yatırmak ile yükümlüdür.

3)Yapı sahibi, ilave herhangi bir

imalatı, ruhsat bağlanmadığı müddetçe yapı müteahhidinden ve yapı denetim kuruluşundanisteyemez.

4)Yapı kullanma izni belgesi

düzenlenmeksizin yapı, kullanıma açılamaz.

 

5)Yapı kullanma izin belgesi almış bir yapıda sonradan izinsiz yapılacak olan değişikliklerden yapı sahibi sorumludur.

6)Yapı sahibi denetçi ise çalıştığı firma bu işin denetimini alabilir. Ancak kendisi bu işin denetçisi olamaz.

DENETİM FİRMALARININ GÖREV VE SORUMLULUKLARI

4 AŞAMADA TOPLANMIŞTIR

1.GÖREV ANLAYIŞINDA,

2.PROJE DENETİMİ SAFHASINDA,

3.YAPI RUHSATI ALINMASI SAFHASINDA

4. YAPIM SAFHASINDA

1- GÖREV ANLAYIŞINDA: Yapı denetim kuruluşu, Kanunun 2’nci maddesinde belirtilen görevleri, Kanun ile belirlenmiş süreler içinde,

     İmar planına,

     Fen, sanat ve sağlık kurallarına,

     Standartlara,

     Yürürlükteki mevzuata,

     Mesleki ahlak kurallarına uygun ve tam olarak yerine getirmek zorundadır.

2-PROJE DENETİMİ SAFHASINDA, 2.1.Yapının inşa edileceği parsele ait ;

-      İmar durumu belgesi,

-      Aplikasyon krokisi,

-      Tapu kaydı örneği,

    Zemin etüdü raporu ile gerekli diğer belgelerin mevzuata uygun olup olmadığını kontrol

ederek kopyalarını dosyasında muhafaza eder.

2.2.proje müelliflerince hazırlanan uygulama projelerinin ve hesaplarının;

-  Müh. Mim. proje düznl. esasları, -imar planı,

-İlgili idar. imar yönetmelikleri ile diğer yönetmelik, genelge, şartname ve standartlara uygunluğunu kontrol edip,
uygunluk görüşü verir.

2.3.  Zemin ve temel etüdü raporunun uygun olup olmadığını tespit ederek onaylar.

2.4.  Denetçilerin, proje kontrol formunu esas alarak incelediği projelerde tespit edilen hata, eksiklik ve yetersizliklerin giderilmesini sağlar.

2.5.  İncelenen projeler, uygun görülmesi hâlinde, yapı denetim kuruluşu adına ilgili denetçi mimar ve mühendisler tarafından imzalanır ve kuruluş tarafından tasdik edilir.

3.YAPI RUHSATI ALINMASI

SAFHASINDA:

3.1.Denetimini üstleneceği yapı ile alâkalı bilgileri Bakanlığa bildirir, onaylı (YİBF) nosu alır.

3.2.Yapı denetimi izin belgesinin idare tarafından tasdikli sureti ile,

3.3.Onaylı yapıya ilişkin bilgi formunun aslını,

3.4.Yapının denetimini üstlendiğine

dair taahhütnameyi,

 

3.5.Yapı denetim kuruluşunun yapı

sahibi ile imzaladığı sözleşmeyi ve

3.6. Proje kontrol formunu ilgili idareye verir.

3.7.Projelerin ilgili idarece onaylanmasından sonra, yapı ruhsatının ilgili bölümünün, kuruluşu temsilen ortakları veya yetkili kılınmış mühendis veya mimar olan personelce imzalanmasını sağlar.

4.YAPIM SAFHASINDA

4.1.İşyeri teslim tutanağını, ilgililere

imzalatarak üç iş günü içerisinde ilgili idarenin onayına sunar.

4.2.Yapının, vaziyet planına uygun

biçimde arsaya aplike edilmesini sağlar.

4.3.Malzeme ve bu malzeme ile ilgili imalatın, … muayene ve deneylerini yaptırarak sonuçların,  standart ve şartnamelere uygun olup olmadığını kontrol eder.

4.4.Beton kalıbı, demir teçhizatı ve

gerekli diğer tesisatı kontrol eder…

tutanakları tutar.

Beton; uygulama denetçisi inşaat

mühendisi veya kontrol elemanı inşaat mühendisi veya yardımcı kontrol elemanı nezaretinde dökülür…

4.5.Şantiyede slump deneyi yaptırır.

4.6.Beton dökümünü müteakiben uygun tutanak tanzim edilir. Muayene ve deney sonuçları, uygun ise bu raporları, o imalatı içeren hakediş ekinde ilgili idareye verir, Uygun değilse düzenlenme tarihinden itibaren üç iş günü içinde raporu, ilgili

PROJE MÜELLİFLERİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

1)Proje müellifi, ...hazırladığı projeleri sicil durum belgesi ile birlikte yapı denetim kuruluşuna vermek ile görevlidir.

2)   Projelerin birbiri ile uyumlu olması şarttır

3)   Odasına üye olmayan veya sicil durum belgesi bulunmayan müelliflerin projesi, incelenmez, durum ilgili meslek odasına bildirilir.

YAPI MÜTEAHHİDİ İLE

ŞANTİYE ŞEFİNİN

GÖREV VE SORUMLULUKLARI

1)Kooperatifler, gerçek ve tüzel kişiler tarafından yaptırılan her türlü yapı inşası işinin bir yapı müteahhidi tarafından üstlenilmesi mecburidir.

2) Şantiyede, mühendis, mimar, teknik öğretmen veya tekniker diplomasına sahip olmak üzere bir şantiye şefinin bulundurulması mecburidir.

3)Şantiye şefi; yapıyı ilgili mevzuat

hükümlerine, ruhsata ve eki projelere, denetçi mimar ve mühendis ile kontrol ve yardımcı kontrol elemanlarının talimatlarına uygun olarak inşa ettirmek,

-Yapı denetimi sırasında bizzat hazır

bulunarak,

-Denetimin uygun şartlar altında

yapılmasını sağlamak,

-Yapı denetleme defterini şantiyede

muhafaza etmek,

idareye verir,

Hatalı imalatlar uygun hale getirilinceye kadar yapıdaki imalatın durulmasını sağlar.

4.7.Her imalatın, mahal listesi ve sözleşmede belirtilen niteliklerde

yapılıp yapılmadığını denetler.

4.8.Şantiye şefi tarafından muhafaza edilen yapı denetleme defterini takip eder.

4.9.Malzeme denetimi yapar.

4.10.İnşaat alanında işçi sağlığı ve iş

güvenliği ile çevre sağlığı ve güvenliğinin korunması için gereken

tedbirlerin alınıp alınmadığını

kontrol eder.

4.11.Denetçi mim. ve müh. İle kontrol ve yardımcı kontrol elemanlarının Bakanlıkça düzenlenen meslek içi eğitime katılmalarını sağlar.

4.12.Her yılın sonu itibarı ile  seviye tespit tutanağını tanzim ederek bir suretini ilgili idareye verir. İhtilaf olduğu takdirde ilgili idareden seviye tespitinin yapılmasını ister.

4.13.Ruhsata bağlanmış olmak kaydı ile, yapı sahibinin isteğine bağlı ilave işlerin projelerini ve yapımını denetler.

4.14.Aykırı imalat belirlendiğinde,

fotoğrafla tespit eder, ilgili idareye

de dağıtımı yapılan bir yazı ile

yapının müteahhidini iadeli taahhütlü posta yoluyla uyarır,

giderilmesi için süre verir.

-Bu defterin ilgili bölümünü,

-Diğer tutanak ile belgeleri imzalamakla yükümlüdür.

- İnşaatta herhangi bir imalata başlamadan en az bir gün önce,

yapılacak imalatı yapı Denetim

Kuruluşuna haber verir.

İLGİLİ   İDARENİN

GÖREV VE SORUMLULUKLARI

İlgili idare, Kanun ve ilgili mevzuat ile belirlenen görevlerini mevzuatta gösterilen süreler  içinde tam ve zamanında yerine getirmek zorundadır, aksi halde tabi oldukları mevzuat çerçevesinde sorumludurlar.

Yapı ruhsatı müracaatına esas olan ve ilgili yapı denetim kuruluşunun uygun görüş verdiği belgeler incelenerek, eksiklik veya yanlışlık bulunmuyor ise yapı ruhsatıdüzenler.

Yapıda tespit edilen eksiklikler veya o yapıdan sorumlu bulunan denetçi, kontrol veya yardımcı kontrol elemanlarının görevinden ayrılması gibi nedenlerle, yapı denetim kuruluşunun talebi üzerine ilgili idarece inşaat durdurulur. İnşaatın tamamlanmasını müteakiben tanzim edilen iş bitirme tutanağı ilgili darece incelenerek, on beş (15) iş günü için-de onaylanır veya var ise eksiklikler- inin neler olduğu belirtilerek, giderilmesinin gerektiği yazılı olarak bildirilir.

 

Giderilmemesi durumunda, süre

bitimini takip eden üç (3) iş günü

içinde;

-iadeli taahhütlü posta yoluyla ilgili idareye bildirimde bulunur.

4.15.Hakedişlerin tahakkuka bağlandığı tarihte düzenlenen faturanın bir örneğini,

-kayıt altına alınması uygun görülen ek tutanaklar ile

-Tanzim edilen diğer tutanakları,

hakediş ekinde,

-kısmen veya tamamen bitirilen

işin, iş bitirme tutanağını düzenler

ve onaylanmak üzere,

-ayrıca idarenin istediği diğer

belgeleri ilgili idareye verir.

DENETÇİ TEKNİK ELEMANLARIN GÖREV ve SORUMLULUKLARI

-Projeler ihtisas alanına göre incelenir ve onaylanır.

-Proje müelliflerinin sicil durum

belgelerinin varlığı denetlenir.

-Yapı ruhsatının alınmasını müteakiben, işyeri teslim tutanağı tanzim edilerek ilgili idarenin onayına sunulur.

-Temel kalıp ve donatı imalatı kontrol tutanağı,

-Temel topraklaması kontrol tutanağı ve

-Temel beton döküm tutanağı tanzim edilerek, yapılan işlemlerin.

Onay sonucunda Yapı Kullanma izni düzenler.

Vize veya vize anlamına gelecek bir uygulamada bulunmaz.

 

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL

MÜDÜRLÜĞÜ

(YAPI DENETİMİ ÇALIŞMA BİRİMİ)

GÖREV ve YETKİLERİ

-Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri bünyesinde kurulan TEKNİK birimdir.

-Y.D. Kuruluşu ve laboratuvarların faaliyetleri sebebiyle, ortaya çıkabilecek ihtilaflar, tarafların yapı denetimi konusundaki her türlü müracaatları, sözleşme fesihleri, bu birim tarafından incelenerek sonuçlandırılır.

-Y.D. kuruluşlarının faaliyetlerini incelemek, büro ve şantiye denetimi yapmak,

-Y.D. kuruluşlarının, mevzuat hükümlerine uygun olarak görevlerini yürütmelerini temin etmek üzere inceleme, araştırma ve bilgilendirme faaliyetlerinde bulunmak,

 

uygunluğu onaylanır.

-Yapının taşıyıcı sistem bölümünün

beton) imalatı sırasında;

-Kalıp ve beton tutanakları ayrı ayrı

hazırlanır.

-Her iş, ihtisas konusuna göre ilgili

denetçi, kontrol elemanı ve varsa

yardımcı kontrol elemanlarının

denetiminde sürdürülür.

-Yapının çatı örtüsü, dolgu duvarları, kapı ve pencere kasaları ile tesisatlara ait imalatların tamamlanıp sıvaya hazır hâle

gelmesi ve iş bitimine kadar olan son bölümünde ise;

1-Bodrum, zemin, asma, normal kat ve çatı katlarının dış duvarları ve iç duvarları kontrol tutanakları, 2-Elektrik tesisatı duvar boruları kontrol tutanağı,

3-   Elektrik kablo çekimi ve tali pano kontrol tutanağı,

4-   Çatı konstrüksiyonu, ısı yalıtımı, su yalıtımı ve çatı örtüsü kontrol tutanağı,

5-   Temiz su boru tesisatı hidrolik basınç testi kontrol tutanağı,

6-   Pis su boru tesisatı sızdırmazlık testi kontrol tutanağı,

7-   Yapının sıvaya hazır duruma  geldiğini belirten tutanak,

8-   Elektrik ana pano kontrol tutanağı ve

9-   Mekanik tesisat montaj tutanağı tanzim edilir.

 

 

 

-Sözleşme fesihlerinde, gerekirse büro ve şantiye denetim sonuçlarında inceleme raporu düzenlemek, gerekli hallerde sorumluların yazılı ifadesini alarak kusur tespiti halinde raporu, Y.D. Komisyonuna iletmek.

YAPI DENETİMİ HESABI

   İlgili idare adına bankada, bir yapı denetim hesabı açılır.

   Yapı denetim kuruluşunun hizmet bedelleri, yapı sahibi tarafından bu hesaba yatırılır.

  Hizmet bedelleri, ilgili
idarenin onayı ile yapı
denetim kuruluşuna bu
hesaptan ödenir.

  Bu hesap başka maksatlarla
kullanılamaz, haczedilemez ve
tedbir konulamaz.