Şırnak Valiliği
Şırnak Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Şırnak Valiliği
Şırnak Valiliği
Sıfır Atık

Bugün Dünya ölçeğinde kalkınmışlıkların arkasında havayı, suyu ve çevreyi acımasızca kirleten bir yapı bulunmaktadır. Ülke olarak çevreye karşı işlenen suçların bilincinde olmak ve sürdürülebilir kalkınmayı ekolojik dengeyi koruyarak başarmak zorundayız.

Sıfır atık konusunda bütüncül bir sistem kurmak, bölgesel planlamalar yapmak için sistemin uygulanabilir ve sürdürülebilir olmasının belediyelerin sürece aktif katılımıyla mümkün olabileceği bilinmelidir. Şehrimizin zengin çeşitliliğini temsil eden yerel yöneticilerin belediyelerde bu konuya sahip çıkmaları gerekmektedir. Bireyler de kullan-at kültürünü bir tarafa bırakarak, bireysel tutumlarıyla sürece katkı sunmalıdır.

“Sıfır Atık Projesi” ile sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde; atıkların kontrol altına alınması, gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir Türkiye ile yaşanabilir bir Dünya bırakılması hedeflenmektedir. “Sıfır Atık”  israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesini, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanmasını ve geri kazanımının sağlanmasını kapsayan atık yönetim felsefesi olarak tanımlanan bir hedeftir.

Sıfır atık projesi, beşikten mezara veya doğuştan ölüme, yani üretimden tüketime tüm kademelerde atık oluşmasını önleme, geri kazanma, geri dönüştürme ve son çare olarak bertarafın entegre yaklaşımla yapılarak sürdürülebilir çözümler üretme esasına dayanır.

Sıfır atık projesi, ‘üret-kullan-at’ lineer ekonomisinden “birinin üretim ve tüketim atığı diğerinin hammaddesi” döngüsel ekonomisine geçiş esasına dayanır.

Sıfır atık projesi, atığa değer katmak, sürdürülebilirliğini sağlamak ve kıt olan kaynakların sürdürülebilir yönetim altyapısını oluşturmak, tarım, sanayi, hayvancılık, inşaat, hizmet ve benzeri sektörlerde üretim kademelerinde atık oluşmasını önlemektir.

Bakanlığımızca yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında 2018 yılından 2023 yılına kadar uygulanacak strateji ve eylemleri içeren “Sıfır Atık Yönetimi Eylem Planı” hazırlanmış olup, bu plan sıfır atık yaklaşımının anlaşılmasını sağlamak, mevcut durumu ortaya koymak, hedeflere ulaşmak için eylemleri belirlemek ve tüm kurum/kuruluşlarda aşamalı olarak yaygınlaştırılmasını sağlamayı hedeflemekte ve sıfır atık yönetimi için bir yol haritası çizmektedir. Sıfır Atık Yönetimi Eylem Planı’nda uygulamaya yönelik hedefler ve bu hedeflere ilişkin eylemler belirlenmiştir.

Bir kurumda sıfır atık yönetim modeli oluşturulurken öncelikle belirlenen 7 aşamalı yol haritası izlenir. Bu aşamalar sırasıyla şu şekildedir:

Odak noktalarının belirlenmesi

Mevcut durum tespiti

Planlama

İhtiyaçların belirlenmesi ve temin

Eğitim ve Bilinçlendirme

Uygulama

Raporlama

 

Sıfır Atık Projesini hayata geçirecek kurum, öncelikle kurumdaki sistemin etkin bir biçimde yönetilebileceği sorumlularını belirlemelidir. Kurumda görev alacak sorumlular en az bir asil ve bir yedek olmak üzere toplamda iki kişiden oluşmalıdır. Belirlenen bu kişiler tarafından sıfır atık yönetimini sağlayacak bir ekip kurulmalıdır. Kurumda birden fazla birim olması durumunda sorumlular artırılmalıdır.

 

Sıfır Atık Sistemi Kurulumu

Sıfır Atık Bilgi Sistemi

 

  • Dokümanlar

Atık Türleri

Geçici Depolama Alanı Özellikleri

Sıfır Atık Projesi Faaliyet Raporu

Yol Haritası

EÇBS Kayıt İşlemleri

Sıfır Atık Teslim Tutanağı